การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายอากาศ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องระบายอากาศโดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทางบริษัทฯให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิความดันความเข้มข้นของก๊าซและการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมากด้วยอ้างอิงวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA ซึ่งกำหนดไว้ใน 40 CFR 60 Appendix A หรือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในหลายรูปแบบทั้งการตรวจวัดแบบ Manual/Wet Method ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ด้วย Analyzer รวมถึงการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาวิธีการตรวจวัดที่ทาง บริษัทฯ ใช้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการที่กำหนดโดย NIOSH, OSHA และACGIH

การตรวจวัด
คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

บริษัทฯ สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำประปาเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน น้ำดื่มเพื่อการบริโภค น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล ทั้งด้านคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ U.S. EPA, ASTM, APHA-AWWA-WEF

การตรวจวัด
คุณภาพน้ำใต้ดินและดิน

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการทดสอบสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์ อันตราย (TTL/STLC) ในกากตะกอน กากของเสีย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

การตรวจวัด
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การตรวจวัดระดับความดังเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดระดับความดังเสียงในชุมชน การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมของพนักงานในโรงงาน การตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่ทำงาน การตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงานตามแบบ WBGT