การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AIR QUALITY MONITORING)

S__30883846
S__30883845

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (Emission Stack Air Quality Monitoring)

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องระบายอากาศโดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทางบริษัทฯให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิความดันความเข้มข้นของก๊าซและการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมากด้วยอ้างอิงวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA ซึ่งกำหนดไว้ใน 40 CFR 60 Appendix A หรือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิ๊ก


- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549
- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลพิษสาร ทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2559
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ.2540
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก พ.ศ.2544
- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน พ.ศ.2539
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ.2549