การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา (AMBIENT AIR&METEOROLOGICALQUALITYMONITORING)

S__30875674

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา (Ambient Air & Meteorological Quality Monitoring)

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในหลายรูปแบบทั้งการตรวจวัดแบบ Manual/Wet Method ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ด้วย Analyzer รวมถึงการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาวิธีการตรวจวัดที่ทางบริษัทฯ ใช้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีการสอบเทียบเครื่องมือตามที่ U.S. EPA กำหนดเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจวัดมีความถูกต้องและน่านับถือ

พารามิเตอร์ด้านคุณภาพอากาศที่บริษัทฯ ให้บริการ

- Particulate Matter ได้แก่ TSP PM-10 และ PM-2.5
- Nitrogen Dioxide
- Carbon Monoxide
- Sulfur Dioxide
- Volatiled Organic Compounds
- Hydrocarbon
- Total Hydrocarbon, Methane และ Non-methane
- Trace Metals เป็นต้น

พารามิเตอร์ด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่
- ความเร็วลม

- ทิศทางลม
- อุณหภูมิ
- ความชื้นสัมพัทธ์
- ปริมาณน้ำฝน
- ความดันบรรยากาศ
- การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เป็นต้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
คลิ๊ก


- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง