การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายอากาศ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจาก ปล่องระบายอากาศโดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทางบริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิความดันความเข้มข้นของก๊าซและการ ไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมาก ด้วยอ้างอิงวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในหลายรูปแบบทั้งการตรวจวัดแบบ Manual/Wet Method ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ด้วย Analyzer รวมถึงการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาวิธีการตรวจวัดที่ทาง บริษัทฯ ใช้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการที่กำหนดโดย NIOSH, OSHA และACGIH