GEM-1

ประวัติ

       บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย งานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำ ดิน และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-220

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการเก็บตัวอย่างและความชำนาญในด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ การตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เสียง, แสง, ความร้อน และแรงสั่นสะเทือน)

         บริษัทฯ บริหารงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมอากาศ น้ำ ดิน ตลอดจนสารมลพิษอื่น ๆ ในการให้บริการตรวจวัด บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของงาน บริการตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความถูกต้องที่สอดคล้องทางวิชาการและยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถ โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานที่ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

         ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หมายเลขการรับรองที่สอบเทียบ 0543 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และดำเนินการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป

GEM-2
GEM-3

วิสัยทัศน์ VISION

       เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าของประเทศ

พันธกิจ MISSION

       บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วน โดยเน้นทักษะวิชาการ วิทยาการที่ถูกต้องทันสมัยและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม VALUE

          บริษัทฯ มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริการแก่ลูกค้า และมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- Specialization บริการด้วยความชำนาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

- Customer ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งนำเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว

- Reliability ปฏิบัติงานอย่างน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจในทุก ๆ กระบวนการทำงาน

- Integrity พนักงานทุกคนประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในทักษะวิชาการและมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

- Patience พนักงานทุกคนมีความขยันและอดทนในการทำงาน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- Teamwork มีการสร้างทีมงานอย่างเหมาะสมและแข็งแกร่ง ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

บุคลากร Staffs

        บุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งทางด้านนักวิชาการและระดับผู้บริหารที่เป็นพนักงานประจำบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยสามารถให้คำแนะนำในแต่ละด้าน ดังนี้

o    ด้านการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

o    ด้านห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และจุลชีววิทยา (Analytical Chemistry Laboratory & Microbiology)

o    ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

o    ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

o    ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

o    ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety)

GEM-4
GEM-5