การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AIR QUALITY MONITORING)

S__30883846

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (Emission Stack Air Quality Monitoring)

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องระบายอากาศโดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทางบริษัทฯให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิความดันความเข้มข้นของก๊าซและการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมากด้วยอ้างอิงวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA ซึ่งกำหนดไว้ใน 40 CFR 60 Appendix A หรือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ดังนี้

S__30883845