การออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL ENGINEERING DESIGN)

approach-2

การให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Environmental Consulting &Engineering Design)

- ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ

GEM-1
GEM-2
GEM-3
GEM-4