ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory Division)

แต่งแล้ว_๑๙๐๓๑๙_0017
แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๓๑๙_0021
แต่งแล้ว_๑๙๐๓๑๙_0018

         บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จาก สมอ. หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0543 และได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-220 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับปริญญาตรีสาขาเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับปริญญาโทและเอกด้านอินทรีย์เคมี อนินทรีย์เคมี และเคมีวิเคราะห์ สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมดัชนีด้านคุณภาพน้ำ อากาศ ดิน และน้ำใต้ดิน ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 
น้ำเสียจากอาคารและชุมชน
 
น้ำผิวดิน
 
น้ำประปา
 
น้ำดื่ม
 
น้ำทะเล
 
น้ำสระว่ายน้ำ
 
น้ำจากระบบ Cooling ปล่องระบายอากาศ (Stack)
 
สถานประกอบการ (Workplace)
 
บรรยากาศ (Ambient)


 ดิน (Soil)
 
น้ำใต้ดิน (Ground water)


 Chemical Analytical
    - Organic Analytical
    - Inorganic Analytical

 Physical Analytical
 
Micro-biological Analytical