การตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุสาหกรรม (INDUSTRIAL HYGINE MONITORING)

GEM-2
แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0023
GEM-1

การตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Monitoring)

บริษัทฯ ให้การตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

1. การตรวจวัดระดับความดังเสียง
 เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 เสียงสะสมที่ตัวบุคคล
 เสียงแยกความถี่
 เสียงกระทบหรือกระแทก
 เสียงทั่วไปและเสียงรบกวน
 การตรวจวัดแผนผังเส้นเสียง (Noise Contour)
2. การตรวจวัดความเข้มแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. การตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานตาม
แบบ WBGT

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิ๊ก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดระดับความดังเสียงและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2561
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่ทำงาน

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดระดับความดังเสียงในชุมชน

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ noise contour

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอ บกิจการ