การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และดิน (SOIL & GROUNDWATER)

แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0011
แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0014
แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0010

การตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Soil Contaminate)

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีบริการทดสอบสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์อันตราย (TTL/STLC) ในกากตะกอน กากของเสีย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ด้วย