การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (WORKPLACEAIR QUALITY MONITORING)

GEM-16
GEM-17

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Air Quality Monitoring)

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการที่กำหนดโดย NIOSH, OSHA และACGIH

ดัชนีที่ทำการตรวจวัดสารเคมี เช่นไอระเหยสารอินทรีย์กรด-ด่างฟูมโลหะสารฆ่าแมลง เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality) อีกด้วย