สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 37074

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

ความเป็นมา 

 

 

                                              

    ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานภายใต้ฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory Division) ของบริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการด้านการทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานของนักเคมี และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านน้ำ อากาศ และ กากของเสีย ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัทฯ ขึ้นทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-220 โดยได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์สารมลพิษในน้ำ/น้ำทิ้ง และอากาศ และมีการบริหารงานและการดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพที่ดี (Good Professional Practice) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นใจแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพผลทดสอบและการบริการ ในส่วนของบุคลากรนั้น บุคลากรของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้เครื่องมือเฉพาะ ในการทำการทดสอบประเมิน/ทบทวนผล มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับงาน โดยมีคุณวุฒิ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดให้มีเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการทดสอบมีความทันสมัย ถูกต้องเที่ยงตรง ดำเนินการสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบประจำปี จากหน่วยงานสอบเทียบภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) หรือที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจากหน่วยงานรับรอง เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งการสอบเทียบภายใน ของห้องปฏิบัติการทดสอบที่สามารถดำเนินการได้เอง ด้วยศักยภาพที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีความหลากหลายในด้านงานทดสอบที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

        

 

 


 

ความสามารถในการทดสอบคุณภาพอากาศ
(Air Quality Testing)

 

     บริษัทฯ เป็นหน่วยงานเอกชนลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่เริ่มดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในการรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ได้แบ่งการทดสอบคุณภาพอากาศออกเป็น 3 ประเภท คือ

     ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ เลือกใช้วิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานราชการ ถูกหลักวิชาการ และเป็นวิธีมาตรฐานระดับสากลที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่นU.S.EPA NIOSH OSHA JIS และ Intersociety Committee เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ดังนี้

 


 
 

ความสามารถในการทดสอบคุณภาพน้ำ
(Water Quality Testing)

 

     นอกจากการบริการทดสอบคุณภาพอากาศแล้ว ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ยังมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยให้บริการทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างน้ำดี-น้ำเสีย (Water-Wastewater) น้ำผิวดิน (Surface Water) น้ำบาดาล (Ground Water) น้ำทะเล และกากตะกอน (Sludge) ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยา  

     วิธีการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง ได้แก่ U.S.EPA  ASTM และ APHA-AWWA-WEF เป็นต้น สารมลพิษทางน้ำที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ให้บริการทดสอบ ได้แก่

 


 

 

การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการทดสอบ
(Quality Assurance & Quality Control)

 

     ห้องปฏิบัติการทดสอบฯได้ตระหนักถึงคุณภาพของการทดสอบและบริการอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ จึงมีการกำหนดนโยบายและแผนการทำ QA/QC ขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice Standard, GLPs) โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com