สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 37068

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

 
 

    การตรวจวัดคุณภาพอากาศ​ (Air Quality Monitoring)    

 

► การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Emission Stack Air Quality Monitoring)   

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องระบายอากาศ โดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทางบริษัทให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นของก๊าซ และการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมาก ด้วยอ้างอิงวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA ซึ่งกำหนดไว้ใน 40 CFR 60 Appendix A หรือวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ

ดัชนีที่บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัด เช่น

► การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Air Quality Monitoring)

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการที่กำหนดโดย NIOSH, OSHA และ ACGIH

ดัชนีที่บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัด ได้เเก่

​► การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และอุตุนิยมวิทยา (Ambient Air & Meteorological Quality Monitoring)

บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในหลายรูปแบบทั้งการตรวจวัดแบบ Manual/Wet Method ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ด้วย Analyzer รวมถึงการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา วิธีการตรวจวัดที่ทางบริษัทฯ ใช้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีการสอบเทียบเครื่องมือตามที่ U.S. EPA กำหนดเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจวัดมีความถูกต้องและน่านับถือ

ดัชนีที่บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ  เช่น 

ดัชนีที่บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น


 

    การตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water & Wastewater Quality Monitoring)    

 

บริษัทฯ สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำประปาเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน น้ำดื่มเพื่อการบริโภค น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล ทั้งด้านคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ U.S. EPA, ASTM, APHA-AWWA-WEF

ดัชนีที่บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัด สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้         

 


 

 

    วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดิน (Soil Contaminate)    

 

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการทดสอบสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์อันตราย (TTL/STLC) ในกากตะกอน กากของเสีย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ด้วย

 


 

 

    การตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Monitoring)    

 

 


 

 

    การให้คำปรึกษาและออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม    

(Environmental Engineering Design)    

 

 


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com