สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 35672

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

วิสัยทัศน์ 

 

เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับแนวหน้าของประเทศ


 

พันธกิจ 

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วน โดยเน้นทักษะวิชาการ วิทยาการที่ถูกต้อง ทันสมัยและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 

ค่านิยม 

 

บริษัทฯมีค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในบริการแก่ลูกค้าและมุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 

Specialization :  บริการด้วยความชำนาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
Customer      :  ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งนำเสนอแนวคิด และพัฒนา                                 วิธีต่างๆ อย่างเหมาะสม และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เสมือนคนในครอบครัว
Reliability     :  ปฏิบัติงานอย่างน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจในทุกๆ กระบวนการทำงาน
Integrity      :  พนักงานทุกคนประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในทักษะวิชาการและ                                    มาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า
Patience      :  พนักงานทุกคนมีความขยันและอดทนในการทำงาน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุตาม                            เป้าหมายที่กำหนดไว้
Teamwork    :  มีการสร้างทีมงานอย่างเหมาะสมและแข็งแกร่ง ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดี มีการช่วย                              เหลือเกื้อกูลกัน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

 

   


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com