บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัลแมนเนจเม้นท์ จำกัด

     บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย งานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดิน อากาศ และเสียง โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-220

     ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการเก็บตัวอย่าง และความชำนาญในด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ และการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (แสง , เสียง,ความร้อนและแรงสั่นสะเทือน) บริษัทฯ บริหารงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมอากาศ น้ำ ดิน ตลอดจนสารมลพิษอื่นๆในการให้บริการตรวจวัด บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของงานบริการการตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความถูกต้อง สอดคล้องทางวิชาการและยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถ โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานที่ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

     ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หมายเลขการรับรองที่ทดสอบ 0543 จากกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และดำเนินการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป

OUR HISTORY

01

สะดวกรวดเร็ว

มีการจัดการระบบการทำงานที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ดำเนินงานได้ในระยะเวลารวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา

02

ราคาเหมาะสม

ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการที่ครบครัน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน

03

มีมาตรฐานรับรอง

ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองรับมาตรฐาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

04

ทดสอบแม่นยำ

ทำงานภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างไปจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการเก็บบันทึก และการรายงานผล นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการทำงานต่างๆ เพื่อความแม่นยำและได้มาตรฐานของผลการทดสอบอย่างสูงสุด

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Our Products & Services

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องระบายอากาศ โดยตรวจวัดให้กับโรงอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทางบริษัทให้บริการตรวจวัดทุกสภาวะอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นของก๊าซ และการไหลของก๊าซตลอดจนกรณีที่ปล่องมีขนาดใหญ่หรือตำแหน่งตรวจวัดอยู่สูงมาก

การตรวจวัดคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

บริษัทฯ สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย แหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำประปาเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน น้ำดื่มเพื่อการบริโภค น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล ทั้งด้านคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ U.S. EPA, ASTM, APHA-AWWA-WEF

ตรวจสอบดินปนเปื้อน

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการทดสอบสารอนินทรีย์อันตราย และสารอินทรีย์ อันตราย (TTL/STLC) ในกากตะกอน กากของเสีย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

การตรวจติดตามสุขอนามัยอุตสาหกรรม

การตรวจวัดระดับความดังเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดระดับความดังเสียงในชุมชน การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมของพนักงานในโรงงาน การตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่ทำงาน การตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงานตามแบบ WBGT

การออกแบบวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ให้คำปรึกษา ออกแบบและดำเนินการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ความสามารถในการทดสอบคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ เป็นหน่วยงานเอกชนลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่เริ่มดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในการรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ผลงานของเรา

Our project