• ความปลอดภัย
  ใส่ใจ ในการบริการ

  Read More Contact Us
 • สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กร

  Read More Contact
 • การพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

  Read More Contact Us
 • นำไปสู่ความสมบูรณ์ของเป้าหมาย

  Read More Contact Us

เรา คือ ใคร?

บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดิน อากาศ และเสียง โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-220

Read More

ทำไมถึงต้องเลือก GEM-THAI

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีการบริการที่สามารถรองรับความต้องการได้ครอบคลุมพร้อมด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ทำให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องเที่ยงตรง ส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา ภายใต้ราคาที่เหมาะสม

SPECIALIZATION

บริการด้วยความชำนาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

CUSTOMER

ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งนำเสนอแนวคิด และพัฒนา

RELIABILITY

ปฏิบัติงานอย่างน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจในทุกๆ กระบวนการทำงาน

เราทำอะไรบ้าง?

บริการของเรา

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด